woda@plummac.com +48 85 749 70 00

Regulamin

Konta Klienta

Centrum Pobrań

Regulamin Konta Klienta / Centrum Pobrań

1. Definicje

 1. Konto– nieodpłatna funkcjonalność Serwisu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę) pozwalająca Użytkownikom na:
 • Zdalny dostęp do dokumentacji technicznej
 • Dostęp do pliku aktualizacji oprogramowania
 • Innych materiałów produktowych dostępnych po autoryzowanej rejestracji
 1. Serwis internetowy – serwis internetowy działający pod adresem www.plummac.com
 1. Usługodawca – Plum Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach przy ul. Wspólnej 19, kod pocztowy 16-001 Kleosin. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000015369. O kapitale zakładowym 2355800,00 zł., NIP 966-14-27-390, Nr rejestrowy BDO: 000009381.
 2. Klient – podmiot, który nabył od Usługodawcy urządzenie
 3. Potencjalny klient – podmiot zainteresowany nabyciem od Usługodawcy urządzenia, prowadzący z Usługodawcą rozmowy negocjacyjne/działania przed umowne
 4. Przedstawiciel Klienta – osoba działająca z ramienia Klienta
 5. Przedstawiciel Potencjalnego klienta – osoba działająca z ramienia Potencjalnego Klienta
 6. Użytkownik –zweryfikowany przez Usługodawcę Przedstawiciel Klienta lub Przedstawiciel Potencjalnego klienta
 7. Regulamin – niniejszy regulamin konta klienta

2. Wymagania techniczne

 1. Aby założyć Konto i z niego korzystać, należy posiadać:
 • urządzenie (np. komputer, telefon komórkowy, tablet) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową.
  W wersji nie niższej niż Microsoft Edge 42, Firefox 62, Opera 55, Chrome 69, Safari 12
 • urządzenie mobilne z systemem operacyjnym: Android oraz iOS – w przypadku korzystania z Konta za pośrednictwem urządzenia mobilnego
 • aktywny adres e-mail.
 1. Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

3. Założenie Konta

 1. Konto można założyć, korzystając z Serwisu internetowego.
 2. Założenie i korzystanie z Konta jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Konto zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie internetowym.
 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Usługodawca dokonuje weryfikacji podanych w nim danych.
  Weryfikacja pod kątem posiadania statusu Przedstawiciela Klienta lub Przedstawiciela Potencjalnego klienta.
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych Usługodawca wysyła link aktywacyjny na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektroniczne. Aktywacja kończy proces zakładania Konta.
 6. Przy zakładaniu Konta należy posłużyć się własnym adresem e-mail, który będzie stanowił login do Konta.
 7. Przy zakładaniu Konta należy ustawić indywidualne hasło Użytkownika.
 8. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu.
 9. W momencie założenia Konta zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach określonych w Regulamin Konta Klienta Centrum Pobrań

4. Korzystanie z Konta

 1. Z Konta można korzystać poprzez Serwis internetowy.
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu.
 3. Do logowania na Konto należy wykorzystać dane (login i hasło) podane przy zakładaniu Konta (lub przy ostatniej zmianie ustawień Konta w tym zakresie, o ile taka zmiana miała miejsce).
 4. Konto pozwala Użytkownikowi na:
 • Pobranie dokumentacji technicznej i innych dokumentów dotyczących produktów Usługodawcy
 • Dostęp do pliku aktualizacji oprogramowania

5. Warunki umowy prowadzenia Konta – Regulamin Konta Klienta / Centrum Pobrań

 1. Umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań powodujących zagrożenia dla Serwisu internetowego i jego funkcjonowania.
 3. Zakazuje się podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu źródłowego Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów komercyjnych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Niezależnie od uprawnień przysługujących stronom umowy o prowadzenie Konta na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: marketing@plummac.com swoją rezygnację. Rezygnacja będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

6. Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada za należyte świadczenie usługi prowadzenia Konta na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Reklamacje dotyczące Konta należy zgłaszać Usługodawcy, np. na adres email: marketing@plummac.com osobiście, korespondencyjnie na adres pocztowy (dane adresowe podano w § 1 ust. 3 Regulaminu).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Usługodawcy w sprawie zgłoszonej reklamacji w sposób, w który zgłosił reklamację lub w inny ustalony sposób.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
 • prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;
 • prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Usługodawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php );
 • Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Plum Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach przy ul. Wspólnej 19, kod pocztowy 16-001 Kleosin.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody.
  Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe – Regulamin Konta Klienta / Centrum Pobrań

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu może nastąpić w przypadkach:
 • zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwowe – zmiana Regulaminu następuje adekwatnie do zaistniałych okoliczności,
 • zmiany danych Usługodawcy – zmiana Regulaminu następuje w zakresie zmienionych danych Usługodawcy,
 • wprowadzenia do Konta zmian funkcjonalnych wiążących się z koniecznością zmodyfikowania zapisów Regulaminu – w zakresie wynikającym z tych zmian,
 • konieczności poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom – w zakresie wynikającym z tej potrzeby,
 • zmiany warunków technicznych świadczenia usługi prowadzenia Konta– w zakresie wynikającym z tej zmiany,
 • konieczności dokonania sprostowania omyłek pisarskich lub zapewnienia by zapisy Regulaminu były jednoznaczne – w zakresie adekwatnym do popełnionych omyłek lub zaistniałych niejednoznaczności,
 • zmiany lub wejścia w życie nowych interpretacji przepisów prawa – w zakresie adekwatnym do tej zmiany.
 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail.
  Użytkownika przypisany do jego Konta co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 2. Użytkownik, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Konta wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail usługodawcy: marketing@plummac.com. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Użytkownika momencie.
  Nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin Konta Klienta Centrum Pobrań obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.

Wypełnij formularz, jeśli chcesz się z nami skontaktować.